Index of extradisk/bhajan/Sri Gita Govinda/

Parent Directory
Gita-govinda_Song01_dasavatara-stotra.mp3
Gita-govinda_Song02_srita-kamala.mp3
Gita-govinda_Song03_lalita-lavanga.mp3
Gita-govinda_Song04_harir iha mugdha-vadhu-nikare.mp3
Gita-govinda_Song05_rase harim iha vihita-vilasam.mp3
Gita-govinda_Song06_sakhi he kesi-mathanam udaram.mp3
Gita-govinda_Song07_mam iyam calita vilokya.mp3
Gita-govinda_Song08_sa virahe tava dina.mp3
Gita-govinda_Song09_radhika virahe tava kesava.mp3
Gita-govinda_Song10_sakhi sidati tava virahe vanamali.mp3
Gita-govinda_Song11_dhira-samire yamuna-tire.mp3
Gita-govinda_Song12_natha hare sidati radha vasa-grhe.mp3
Gita-govinda_Song13_yami he kam iha saranam.mp3
Gita-govinda_Song14_kapi madhuripuna.mp3
Gita-govinda_Song15_ramate yamuna-pulina-vane.mp3
Gita-govinda_Song16_sakhi ya ramita vanamalina.mp3
Gita-govinda_Song17_yahi madhava yahi kesava.mp3
Gita-govinda_Song18_madhave ma kuru manini manam aye.mp3
Gita-govinda_Song19_priye carusile.mp3
Gita-govinda_Song20_mugdhe madhu-mathanam anugatam.mp3
Gita-govinda_Song21_pravisa radhe madhava-samipam iha.mp3
Gita-govinda_Song22_harim eka-rasam ciram.mp3
Gita-govinda_Song23_ksanam adhuna narayanam anugatam.mp3
Gita-govinda_Song24_nijagada sa yadunandane.mp3
Gita-govinda_Song25_sadhvi madhvika cinta.mp3